IMPLIKASI DARI QS AL-ISRAA AYAT 32 TENTANG PENDIDIKAN SEKS TERHADAP UPAYA MENJAUHI ZINA

Dinni Noer Sakinah, U. Saepudin, Asep Dudi Suhardini

Abstract


Islam adalah Agama yang di tetapkan Allah SWT untuk manusia didalamnya terdapat perintah untuk manjauhi zina, Qs Al-Israa ayat 32 berisi larangan mendekati zina. Dalam ayat tersebut ditegaskan  bahwa zina itu fahisyah atau keji, kotor dan sa’a sabilan yang berarti jalan buruk.Oleh karena itu setiap muslim mesti menjauhi zina. salah satu upaya untuk menjauhi zina yaitu dengan memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak, sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan. Sehingga anak tumbuh menjadi seorang yang memahami urusan-urusan kehidupan,mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan dihalalkan.dalam hal bergaul dengan lawan jenisnya

Keywords


QS Al-Israa ayat 32

References


Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa ( 1989 ) Tafsir Al-Maraghi, ( Terjemah ). Juz 33. Semarang : Toha Putra.

Amrullah. Haji Abdulmalik Abdulkarim ( 1982 ) Tafsir Al-Azhar, juz 15. Jakarta : Pustaka Panjimas

Ar’Rifa’I, Muhammad Nasib ( 2000 ) Tafsir Ibnu Katsir, jilid 5. Pustaka Imam Asy-syafi’i

Departemen Agama RI. (1994). Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: CV.Adi Grafika Semarang.

Komariah Oom, (2006) Implikasi Pendidikan dari Qs Al-araf ayat 80-84 tentang hukuman bagi kaum luth yang fahisyah terhadap pendidikan seks, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba : tidak diterbitkan

Madan, Yusuf ( 1995 ) Sex Education For Children. Bandung : PT Mizan publika.. hal

Quthb, Sayyid.( 2003 ). Tafsir Fi zhilalil Qur’an, jilid 7.juz 15.Jakarta : Gema Insani

Shihab, Quraish. ( 2002 ). Tafsir Al-Misbah. Jilid 7. Jakarta : Lentera Hati

Ulwan. Abdullah Nasih ( 1995 ) Pendidikan Anak Dalam Islam, jilid 1. Jakarta : Pustaka Amani

http://Saifuddinasm.com/mencegah-penyimpangan-seks.