NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DARI QS AL - HUJURAT AYAT 11 TENTANG LAA YASKHAR, LA TALMIZUU, LA TANAABAZUU BIL ALQAABI

elisa sholihah, Enoh Enoh, Fitroh Hayati

Abstract


Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses menerapkan aqidah dan syariah/ibadah. Ibarat pohon, akhlak merupakan buah kesempurnaan dari pohon tersebut setelah akar dan batangnya kuat. Jadi, tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada diri seseorang jika dia tidak memiliki aqidah dan syariah yang baik. Namun melihat fenomena yang terjadi kehidupan pada zaman sekarang ini sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung didalam al-Qur’an. Akibatnya bentuk penyimpangan terhadap nilai tersebut mudah ditemukan dikehidupan masyarakat. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman al-Qur’an, akan semakin memperparah kondisi masyarakat berupa dekadensi moral. Oleh karena itu, untuk memurnikan kembali kondisi yang sudah tidak relevan dengan ajaran Islam, satu-satunya upaya yang dapat dilakukan adalah dengan kembali kepada ajaran yang terdapat di dalamnya. Surat Al-Hujurat ayat 11 membahas tentang menciptakan suasana yang harmonis di antara lingkungan masyarakat. Sehingga akan tercipta pribadi yang santun sesuai dengan tuntunan al-Qur.an.


Keywords


Akhlak, Al-Hujurat ayat 11.

References


Agil Al-munawar, Said (2005). Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam System Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Press, cet. II.

Ar’Rifa’I, Muhammad Nasib ( 2000 ) Tafsir Ibnu Katsir, jilid 5. Pustaka Imam Asy-syafi’i

Az-zuhaili Wahbah : Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani (2005) Tafsir Al-Munir. Depok: Gema Insani

Jalaluddin Al-Mahalli, Imam : Ter. Bahrun Abubakar (2012) Tafsir Jalalain. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Musthafa, Al-Maraghi Ahmad : Ter. Bahrun Abu Bakar (1993). Tafsir Al-Maraghi. Semarang: CV Toha

Mustofa, Agus. (2005). Akhlak Tasawuf. Bandung: Pustaka Setia.

Quthb, Sayyid : Ter. As’ad Yasin (1992) Tafsir Fi Zhilalil Qur’an. Depok : Gema Insani

Shihab, Quraish. ( 2002 ). Tafsir Al-Misbah. Jilid 7. Jakarta : Lentera Hati